Konsultation/Kontrollansvarig

Kotrollansvarig


Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.


Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.


För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.


Vi lämnar alltid offert för denna tjänst, i den framgår kostnader och vad tjänsten omfattar. Vi tar uppgiften mycket allvarligt, våra kontrollplaner är mycket uppskattade av bygglovsenheterna för sin tydlighet och grundlighet.


Med vår djupa kunskap inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer har vi en speciellt hög lämlighet att åta oss uppdrag inom den sektorn. Med våra kontrollplaner kan vi säkerställa att byggnadens kulturhistoriska värden och särprägel skyddas.


Konsultation


En konsult är inte bara lämplig att anlita för de stora projekten utan även för de lite mindre. De vanligaste problemen inom byggsektorn handlar om illa utförda beställningar och förfrågningsunderlag, hantverkaren vet helt enkelt inte riktigt vad som förväntas eller kanske inte heller vad de skall göra.


Det vanligaste konsultuppdraget för oss brukar bestå av ren rådgivning. Rådgivningen kan bestå av att vi kommer ut till platsen och svarar på de frågor som finns gällande exempelvis renovering, ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad. Ibland röcker det med att få ställa och få muntliga svar på sina frågor men väldigt ofta sammanställer vi de frågor vi diskuterat i en skriftlig rapport som är bra att ha för minnets skull.


Vi upprättar ofta vårdplaner och utför besiktningar av byggnader, besiktningarna resulterar i en skriftlig rapport som kan ligga till grund för ett framtida förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget kan vi hjälpa till med att upprätta, med ett bra förfrågningsunderlag blir hela byggprocessen enklare och ni som kund kan minimera risken att råka ut för missförstånd eller felaktigheter i kommunikationen med er entreprenör.


Under entreprenaden kan vi hjälpa er med byggledning, vi hjälper er med besluten, ser till att entreprenören inte bara följer era överenskommelser utan även lagar och regler.


När enteprenaden är färdig kan vi genomföra en besiktning av de genomförda arbetena. Besiktningen resulterar i en rapport som speglar hur entreprenören följt era överenskommelser samt det resultat som lämnats. 


Vi förekommer även i domstol i form av "teknisktsakkunnig". På grund av diskretion lämnar vi ej referenser inom detta område här, vi lämnar det dock gärna det på förfrågan.